close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I CYWILNEGO

 •  

  W obowiązującym stanie prawnym konsulowie nie posiadają uprawnień do wydobywania odpisów akt stanu cywilnego (ani zaświadczeń o stanie cywilnym) z urzędów stanu cywilnego w Polsce.

   

  1. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ KREWNYCH W POLSCE

   

  Odpisy mogą natomiast wydobyć krewni samego zainteresowanego przebywającego poza granicami kraju oraz osoby sprawujące nad nim pieczę tj.:

   

  1. małżonek;
  2. wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie etc.);
  3. zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, etc.);
  4. rodzeństwo;
  5. przedstawiciel ustawowy;
  6. opiekun.

   

  Obecnie, w związku z utworzeniem ogólnokrajowego i prowadzonego w systemie informatycznym rejestru stanu cywilnego (który zastąpił dawne księgi stanu cywilnego), okoliczność, że krewni zamieszkują poza miejscem urodzenia osoby, której dotyczy akt albo poza miejscem, w którym zawarła ona związek małżeński nie stanowi przeszkody w sprawnym i szybkim wydobyciu odpisu. Odpis może zostać wydobyty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce pod warunkiem, że został wpisany do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (wszystkie akta sporządzone od 1 marca 2015 roku znajdują się w tym systemie, a akta sporządzone przed tą datą są do niego sukcesywnie przepisywane). W przypadku akt sporządzonych przed 1 marca 2015 roku sugerujemy, w celu usprawnienia postępowania, skontaktowanie się ze swoim urzędem stanu cywilnego i skierowanie wniosku o wpisanie aktu do Systemu „Źródło”. Po uzyskaniu numeru aktu w Systemie „Źródło” członkowie rodziny będą go mogli wydobyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

  Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego to:

   

  1. dane osoby, której akt dotyczy;
  2. data i miejsce zdarzenia;
  3. imiona, nazwiska rodziców;
  4. w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945 roku) wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon.

   

  Krewnym osoby zainteresowanej nie przysługuje prawo do wydobycia zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

   

  2. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ SAMEGO ZAINTERESOWANEGO, PRZEBYWAJĄCEGO ZA GRANICĄ

   

  W przypadku braku krewnych w Polsce, którzy mogliby pomóc w wydobyciu odpisu aktu stanu cywilnego sam zainteresowany może:

   

  1. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce i ustalić możliwość złożenia wniosku drogą korespondencyjną i przesłania odpisu bezpośrednio na adres zamieszkania w Jordanii. Wiąże się to z obowiązkiem uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego USC .
  2. Wydobyć odpis aktu stanu cywilnego przez platformę ePUAP w formie elektronicznej (uwaga, odpisy w formie elektronicznej mogą nie być honorowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
  3. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce, złożyć drogą korespondencyjną wniosek o wydanie odpisu i dokonanie doręczenia przez konsula. Akt stanu cywilnego zostanie następnie, na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany przez urząd stanu cywilnego do konsula, który doręcza ten akt wnioskodawcy.
  4. W tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty konsularnej zgodnie z tabelą opłat konsularnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: