close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

   

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie. Oznacza to, że cudzoziemiec, wnioskujący o wizę do Polski jako członek rodziny obywatela RP (np. małżonek) , nie może powoływać się na tę procedurę. Jego wniosek wizowy jest rozpatrywany w trybie standardowym, podobnie jak innych cudzoziemców, zobowiązanych do posiadania wiz wjazdowych do naszego kraju.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE i obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

   

   

   Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  •       współmałżonek,

   

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

   

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

   

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

   

  •       ważny paszport,

   

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

   

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych

   

  Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525

   

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

   

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1]Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: