close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  


   Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania:

   

  • na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku! Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie www.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;

  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;

  • kopia paszportu z danymi personalnymi;

  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR;

  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;

  • zezwolenie na pobyt określone prawem jordańskim.

   

   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   1. Wykonywanie pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.

   

  2.  Wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu. 

   

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin obywateli Jordanii przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę jest dedykowane do pobytu cudzoziemców w celu wykonywania pracy, a nie pobytu długoterminowego członków rodzin. Po podjęciu pracy cudzoziemcy mogą wystąpić w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach o karty pobytu dla siebie i członków rodzin.

   

  3. Pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę. Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

  4. Odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, w celu szkolenia zawodowego i w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Wśród dokumentów w trakcie procesu aplikacyjnego należy przedstawić:

   

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).

   

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. Jordanii przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Opłata zgodna z tabelą opłat konsularnych. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: