close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  WIZA SCHENGEN

   

  Aplikacje wizowe powinny być składane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą planowanej wizyty. Wniosek wizowe są rozpatrywane w okresie 15 dni. Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych, bądź termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. Wiza nie gwarantuje wjazdu na teren RP i terytorium państw Schengen. Każdorazowo decyzję o zezwoleniu na wjazd posiadacza wizy podejmuje straż graniczna.

  Wszystkie dokumenty składane wraz z wnioskiem wizowym w języku arabskim powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów. Konsul może na każdym etapie procedury wizowej poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

   

  DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU O WIZĘ SCHENGEN

   

  1.Wypełniony w systemie  www.e-konsulat.gov.pl wniosek wizowy, wydrukowany i podpisany przez osobę aplikującą.

   

  2. Paszport/dokument podróży wraz z fotokopiami stron zawierającymi dane osobowe oraz fotokopiami stron z innymi wizami:

  -paszport powinien zawierać co najmniej dwie całkowicie wolne strony,

  -ważność paszportu musi być dłuższa niż 3 miesiące od dnia planowanego wyjazdu ze strefy Schengen,

  -paszport powinien być wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Dokumenty podróży z wpisywanymi odręcznie przedłużeniami ważności nie są akceptowane.

   

  3. Jedna fotografia  - zrobiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  4. Ważne ubezpieczenie medyczno-podróżne

  - ubezpieczenie powinno obejmować cały okres pobytu w strefie Schengen oraz być ważne na wszystkie kraje Schengen. Ubezpieczenie to powinno pokrywać wszelkie wydatki jakie mogą wyniknąć z konieczności pobytu w szpitalu, udzielenia szczególnej asysty medycznej, śmierci (minimalna wymagana kwota ubezpieczenia to 30 000 euro),

  - wnioski o wizy wielokrotnego wjazdu – ubezpieczenie powinno pokrywać okres pierwszego planowanego pobytu na terytorium państw Schengen. Ponadto osoba aplikująca powinna podpisać zobowiązanie znajdujące się w aplikacji wizowej, potwierdzające posiadanie ubezpieczenia medycznego obejmującego kolejne podróże w ramach wydanej wizy wielokrotnego wjazdu,

  - wniosek wizowy w celu podjęcia pracy na terytorium RP – ubezpieczenie powinno pokrywać pierwsze trzy miesiące pobytu (rozpoczynające się w pierwszym dniu podróży).

   

   

   

  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

  1. Dowód prawa pobytu na terytorium Jordanii.

   

  2. Poświadczenie dokonania rezerwacji środków transportu

  - dokument/wydruk dokonania rezerwacji lotniczej. W przypadku podróży do kilku krajów Schengen należy przedstawić rezerwacje wszystkich przelotów, bilety pociągowe, dowody wynajęcia samochodu, inne.

   

  3. Poświadczenie zakwaterowania

  - rezerwacja hotelowa/ wynajem domu/kwatery prywatnej. W przypadku osób udających się z wizytą do osób prywatnych należy przedstawić zaproszenie wystawione przez osobę zapraszającą
  w urzędzie wojewódzkim. W przypadku podróży do kilku krajów Schengen należy przedstawić odpowiednie rezerwacje w każdym z tych krajów.

   

  4. Zaświadczenie o posiadanych środkach finansowych

  - oryginał wyciągu bankowego przedstawiający operacje bankowe z ostatnich 3 miesięcy, podstemplowany i podpisany przez władze banku,

   

  - w przypadku osoby aplikującej – posiadającej zatrudnienie:

  - potwierdzenia otrzymywanych wynagrodzeń z ostatnich 3 miesięcy

  - umowa o pracę

   

  - w przypadku osoby aplikującej  - właściciela firmy, osoby prowadzącej własną działalność:

  - wyciąg z miejscowego Krajowego Rejestru Gospodarczego

   

  - w przypadku osoby aplikującej  - sponsorowanej:

  - zaproszenie zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim przez sponsora

   

  - w przypadku emerytów

  - potwierdzenia otrzymanych świadczeń emerytalnych z ostatnich 3 miesięcy

   

   

  Dokumenty dodatkowe

  Wyjazd w celu biznesowym:

  - zaproszenie od firmy w RP, zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim bądź wystawione przez zapraszającą firmę,

  - pismo od pracodawcy osoby aplikującej.

  Obydwa dokumenty powinny zawierać:

  - dane osoby aplikującej o wizę,

  - wymieniony powód podróży,

  - okres planowanego pobytu,

  - miejsce planowanego pobytu.

   

  Wyjazd w celu podjęcia nauki, prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu:

  - zaświadczenie o przyjęciu na kurs/staż etc. lub pismo od instytucji przyjmującej,

  - legitymacja studencka/ dowód zatrudnienia w instytucji wysyłającej.

   

  Wyjazd w celu turystycznym:

  - rezerwacje hotelowe, plany podróży.

   

  Odwiedziny u rodziny/znajomych:

  - zaproszenie z urzędu wojewódzkiego wystawione przez stronę zapraszającą,

  - potwierdzenie pokrewieństwa w przypadku wizyty u rodziny,

  - w przypadku zapraszającego nieposiadającego stałego pobytu w RP – należy przedstawić  zaproszenie, w którym jest wymienione miejsce zakwaterowania oraz środki finansowe.

   

  Wyjazd w związku z działalnością kulturalną, sportową  i religijną:

  -zaproszenia, bilety, potwierdzenia udziału.

   

  Wyjazd w związku z leczeniem:

  - zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność podjęcia leczenia na terytorium RP,

  - zaświadczenie o dokonaniu opłaty leczenia lub wykazanie posiadania środków finansowych na jego opłacenie,

  - zaświadczenie ze szpitala, sanatorium polskiego potwierdzające, iż określone osoby wykupiły lub zarezerwowały pobyt w ośrodku lub też podlegają leczeniu ambulatoryjnemu na terenie RP.

   

  Opłata zgodna z tabelą opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: