close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Poniższa tabela zawiera opłaty konsularne naliczane za wybrane czynności konsularne wykonywane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ammanie. Wszystkie opłaty przyjmowane są tylko i wyłącznie w gotówce w walucie lokalnej, jaką jest dinar jordański.

   

  Opłaty konsularne Ambasada RP w Ammanie

  od dnia 1 kwietnia 2018 r.

   

   

  Czynność konsularna

   

  Opłata

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen

   

  53 JOD

  Wydanie paszportu

   

  97 JOD

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

   

  31 JOD

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

   

  27 JOD

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

   

  27 JOD

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

   

  14 JOD

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

   

  289 JOD

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu  osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

   

  184 JOD

  Wydanie drugiego paszportu

   

  97 JOD

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

   

  315 JOD

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego

   

  35 JOD

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

   

  70 JOD

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody

   

  315 JOD

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

   

  53 JOD

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

   

  53 JOD

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

   

  27 JOD

  Wydanie tymczasowego dokumentu podróży, określonego w decyzji Rady z dnia 25 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (96/409/WPZIB) (Dz. U. L 168 z 6.7.1996 R., str. 4-11)

   

  27 JOD

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium RP zwłok lub szczątków ludzkich

   

  44 JOD

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

   

  27 JOD

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

   

  27 JOD

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u Konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi zachowaniem terminu w postępowaniu

   

  18 JOD

  Legalizacja dokumentu

   

  27 JOD

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągi z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

   

  53 JOD

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

   

  27 JOD

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

   

  27 JOD

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

   

  27 JOD

  Sporządzenie aktu notarialnego

   

  175 JOD

  Wykonanie innej czynności notarialnej

   

  27 JOD

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

   

  79 JOD

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed Konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń

   

  437 JOD

  Przyjęcie oświadczenie lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

   

  44 JOD

  Przygotowanie dokumentacji związane z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie

   

  44 JOD

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu

   

  44 JOD

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

   

  44 JOD

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

   

  44 JOD

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

   

  27 JOD

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: